Stratagems

Stratagems

INSTALLATION VIEW

Mitra Fabian

Stratagems

Stratagems

INSTALLATION VIEW

Mitra Fabian

Stratagems

Stratagems

INSTALLATION VIEW

Mitra Fabian

Stratagems

Stratagems

INSTALLATION VIEW

Mitra Fabian

Stratagems

Stratagems

INSTALLATION VIEW

Mitra Fabian

Strategams

Strategams

INSTALLATION VIEW

Mitra Fabian

Stratagems

Stratagems

INSTALLATION VIEW

Mitra Fabian